English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker

 

Annen virksomhet

Barnerepresentant - Foredrag - Undervisning - Livshistoriekurs - Samarbeidspartnere - Markedsføring 

Barnerepresentant

Fra 01.01.06 ble daglig leder Ellen Walnum ansatt i 50% stilling som barnerepresentant/erfaringskonsulent ved Klinikk for psykiatri og avhengighetsbehandling (KPA) ved Sørlandet Sykehus. Stillingen er administrativt lagt inn under Andungen, Solvang DPS. I denne stilingen ligger også jobben som daglig leder og gruppeleder i Andungen, samt deltagelser i svartjenesten på www.morild.org. Barnerepresentanten deltar også i det lokale nettverket for barn av psykisk syke, og holder foredrag over hele landet. Dette innebærer at hun har en bred kunnskap og oversikt over fagfeltet som også vil være til nytte for klinikken.

Barnerepresentanten skal i hovedsak arbeid på systemnivå. Etterse at rutiner og prosedyrer for å ivareta barna til pasientene blir fulgt. Hun har også mandat til å endre eller innføre nye prosedyrer om nødvendig.  Når det er kapasitet kan hun brukes i samtaler med barn og foreldre. Hun ønsker også å samle erfaringer fra hele landet når det gjelder rutiner, prosedyrer og tiltak for disse barna. Disse erfaringene kan samles i en "kunnskapsbank" der de som ønsker å starte tiltak for barna kan henvende seg og nyte godt av andres erfaringer.

Barnerepresentanten har erfaringskompetanse, og stillingen er basert på hennes egne erfaringer som barn og voksent barn av en psykisk syk. Dette innebærer at hun har "hatt skoene på" og vet hvor den trykker.

Et viktig fokus det første halvåret har vært å sørge for at nettverket av barnekontakter på de ulike psykiatriske avdelingene fungerer. Det er to barnekontakter på alle avdelinger, og de har et særlig ansvar for at barna til pasientene på avdelingen blir ivaretatt. 

Foredrag

Gjennom  Andungen ønsker vi også å formidle kunnskap om hvilke konsekvenser det kan ha å vokse opp med en psykisk syk mor eller far.

I den forbindelse har tiltakets medarbeidere drevet en utstrakt foredrags- og undervisningsvirksomhet overfor både fagfolk, organisasjoner og brukere.

 

Konferanser   (Denne listen er under oppdatering)

  • Foredrag på Redd Barnas erfaringskonferanse "Det barn ikke vet har de vondt av", Oslo februar 2002.
  • Foredrag og workshop i forbindelse med Prosjekt Morilds avslutningskonferanse, Kristiansand august 2002.
  • Foredrag i forbindelse med Voksne for Barns`s "kick off" konferanse for prosjekt Areane "Gi barn og unge en stemme", Kristiansand september 2002.
  • Foredrag i forbindelse med SEPREP undervisning i Kvinesdal, Kristiansand og Arendal, september  2002.
  • Foredrag på det årlige "Solvang seminaret", Kristiansand desember 2002
  • Foredrag på konferanse i regi av Jæren DPS med temaet "Barn av psykisk syke", Bryne mars 2003.
  • Foredrag og workshop ved erfaringskonferanse i Nettverk for barn av psykisk syke, Kristiansand august 2003. Prosjekt Andungen var også medarrangør til denne konferansen.
  • Foredrag på konferanse i regi av Dalane DPS med tema "Barn av psykisk syke", Egersund september 2003.
  • Foredrag på Statens barne- og famileverns årlige konferanse for forsterforeldre i Vest Agder, februar 2004.
  • Foredrag på dagskonferansen "Små skuldre store byrder" i regi av Undervisningsfordundet, Oslo kongressenter mars 2004.

Foredrag forøvrig

Medarbeidere fra prosjektgruppen har  holdt foredrag ved den årlige Verdensdagen for psykisk helse, ved møter i det lokale og nasjonale Nettverket for barn av psykisk syke, ved møter for barnefokuskontakter både ved helseforetakene og kommunehelsetjenesten, for lokalavdelingen av Legeforeningen og for lokale tverrfaglige nettverk dannet i kjølvannet av Voksne for Barns opplæringsprogram, og på medlemsmøter i diverse frivillige organisasjoner.

Undervisning (Listen er under oppdatering)

Andungen er jevnlig representert i pasientundervisningen ved psykiatriske enheter ved Sørlandet Sykehus.

Heldags kurs som del av SEPREP høgskoleutdanning i Kvinesdal og Kristiansand , september 2003.

Undervisning for psykiatriske hjelpepleiere i Kompetanseutviklingsprogrammet: Kliniske fagstiger i psykisk helsearbeid, trinn 2 med fordypningsområde "Barns av psykisk syke", Stavanger september 2003.

Dersom dere trenger foredragsholdere eller ønsker undervisning i temaet barn/voksne barn av psykisk syke er det mulig å ta kontakt med oss i Andungen (se forøvrig sidene Kontakt og Om oss for nærmere opplysninger).

Livshistoriekurs

Våren 2004 tilbød Andungen livshistoriekurs for de som har gått eller går i ei samtalegruppe. Dette er et tilbud for 6-8 personer. Kurset ble ledet av Inger Marie Aase.

Tilbakemeldingene fra deltagerne på dette kurset var meget positive og Andungen ønsker å gjennomføre et nytt kurs høsten 2206/våren 2007.

Litt informasjon om kurset:

Hensikten med kurset er at deltagerne skal få anledning til å gå litt mer i dybden i sin egen historie. Det er først og fremst et mentalhygienisk tilbud, der deltagerne kan bearbeide og eie sin egen fortid - og dermed oppleve større mestring i livet nå.

I løpet av kurset får deltagerne anledning til å møtes fire helger. Hver helg går kurset over 10 timer.

Underveis i kurset og mellom kurshelgene kan deltagerne skrive ned sin livshistorie. Etter kursets slutt vil deltagerne og prosjektet vurdere å bruke noe av det skriftlige materialet i informasjonsvirksomhet.. Deltagerne vil også få tilbud om å lære litt mer om det å presentere sin livshistorie.

Samarbeidspartnere

Andungen har hele tiden hatt et utstrakt samarbeid med helse- og omsorgsavdelingen i Kristiansand kommune og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) avd. Vest Agder. Fra 01.03.06 ble Andungen et samarbeidsprosjekt mellom mellom Sørlandet sykehus, Kristiansand Kommune og LPP Vest Agder, og dermed ble dette samarbeidet formalisert.

Tiltakets medarbeidere prøver også å drive et utstrakt samarbeid med offentlige instanser, institusjoner, organisasjoner og andre grupperinger som arbeider for barn av  psykisk syke.

Gjennom barnerepresentanten er vi representert i faggruppen som svarer på spørsmål fra barn og unge på nettstedet  www.morild.org

Vi er med i arbeidsgruppen for det lokale og det nasjonale nettverket for barn av psykisk syke. Arbeidsgruppen er både tverrfaglig og tverretatlig sammensatt, og er bl.a med på å arrangere en årlig erfaringskonferanse i Kristiansand med tema "Barn av psykisk syke".

Vi er også representert i Rogalandsnettverket, som også er et tverrfaglig og tverretatlig nettverk som blir administrert av Jæren DPS.

 

Markedsføring

Det har vært stor interesse for Andungen fra medias side. Temaet barn- og voksne barn av psykisk syke, har fått omtale både i lokalpressen, fagblader og ukepressen. Det har vært artikler i Fædrelandsvennen, avisen Folket, Bivrost (fagbladet for psykiatriske sykepleiere), Redd Barna og Helse- og Rehabiliterings medlemsblad og ukebladene Familien, Norsk Ukeblad og KK. I KK var det  en bredt anlagt artikkel der journalisten var med på en samling i den videregående gruppen, og der var også et intervju meddaglige leder Ellen Walnum og hennes sønn. Ellen Walnum og også deltatt  i programposten "Sånn er livet" i NRK P2. 

VG hadde for noen år siden et større oppslag over temaet med intervju av en psykisk syk far og hans sønn. I tillegg har både Dagbladet og Aftenposten den siste tiden hatt bredt anlagte artikler med fokus på barn av psykisk syke. Det har også vært stor oppmerksomhet fra medias side rundt nettstedet www.morild.org , og spesielt rundt lanseringen av "snakkerommet", som er et lukket forum for ungdom mellom 15-18 år. 

Alle disse oppslagene har vært med på å sette fokus på hvordan det er å vokse opp med psykisk sykdom i familien. Dette har ført til henvendelser fra voksne barn av psykisk syke fra alle kanter av landet. Mange gir uttrykk for at de aldri har snakket med noen om sin barndom før. De gir uttrykk for at de også har behov for å snakke med andre som har vært i samme situasjon og som dermed har muligheter til å forstå.

Vårt håp og ønske er at Andungen skal føre til større åpenhet omkring vanskene i å vokse opp med psykisk sykdom i familien og større åpenhet omkring psykiske lidelser generelt. Selv om det de siste årene har vært mer åpenhet omkring psykiske lidelser, finnes fremdeles mange tabuer.

Sørlandet Sykehus har gjennom opprettelsen av stillingen som barnerepresentant, ved å ta det økonomiske ansvaret for Andungen og ved at avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) har både det faglige og økonomiske ansvaret for www.morild.org skapt et helhetlig tilbud for barn og voksne barn av psykisk syke. Andungen er et lavterskel tilbud som ikke er en del av den vanlige virksomheten til spesialisthelsetjenesten med alt det innebærer av "pasientifisering", men fungerer som et viktig supplement. Vårt håp og ønske er at det blir startet opp lignende tilbud andre steder i landet.